Verksamhetsrapport 2019 / Plan 2020

 

 

Mora Art Center 2022

 

Verksamhetsrapport för 2021 

 

Verksamhetsrapport

Vi har 3 rum + ett glaseringsrum. Vi kan nu vara där och utöva olika  aktiviteter. Vi i föreningen har under året träffats på verkstaden eller via möten och/eller telefon och planerat verksamheten.

Vi har olika stengodsleror samt gjutlera. Färgmedier som vi behöver för dekoration. Ett trettiotal glasyrer. Råämnen för att göra egna glasyrer och engober, färgpigment och oxider. Vi har också ett stort antal gjutformar.

Föreningen har en keramikugn, en raku- ugn (plus en inlånad), en glasugn (inlånad), tre drejskivor, en hänkelpress, en högtryckstvätt , en glasyrspruta, en skärmaskin, en putsmaskin , lödkolv samt utsug.

Efter reparationen av keramikugnen, nya säkringar och ny automatik, fungerar den perfekt, vilket kunde betalas tack vare sponsorer och ett grymt ideellt arbete.

Till glasfusing har vi konstglas, dichloric glas,  millifiori,  glasstänger och glasfärger. Verktyg och såg finns också. Skärmaskin och putsmaskin till Tiffany och fusing. Vi har också material till tennlöding

Till screentyck använder vi uv-lampa, har ramar, färger till glas, keramik och textil.

Vi har en fungerande verkstad i Folkets hus Mora-Noret.

Hemsidan är klar www.Mora Art Center. Vi har också en sluten grupp med samma namn på facebook, för medlemmar. Marknadsför oss på olika sätt, genom tidningar, nätet och eget informationsblad.

Vi har ett bra samarbete med studieförbundet vuxenskolan som vi träffar kontinuerligt. Vi har även samarbete med andra lokala och externa grupper ex. Mora folkhögskola, FUB, Mora kommun, Norets folkets hus.

Vi har under hösten 2021 bedrivit en verksamhet med träffar för pensionärer, i Mora, Orsa och Älvdalen, varje onsdag i 10 veckor. Detta har vi gjort i projekt med region Dalarna.

För detta har vi en styrgrupp där 8 medlemmar ingår. Detta har fallit mycket väl ut, mycket tack vare ideella insatser från medlemmar.

2 helgkurser i keramik 4 personer/tillfälle.

Varje torsdag har vi öppet för medlemmar mellan 10.00 – 14.00. Tyvärr har pandemin stoppat dessa.

Vi har haft stor efterfrågan på kurser, de har varit inställda helt pga pandemin

Våra utställningar under året har också varit inställda.

I vår ”förening” har vi nu ca 100 medlemmar/deltagare, alla åldrar, från 6– 75 år. De flesta har tillkommit genom djungeltelegrafen.

Verksamheten ser väldigt bra ut med stort deltagande av både kursdeltagare och medlemmar.

 

 

 

 

Mora den …………………….

…………………………………………                                   ………………………………………………….

Anne-Charlotte Schuber                                         Marie-Louise Sander

Ordförande                                                                                      Sekreterare

MORA ART CENTER

Verksamhetsplan 2022

 

Vi har startat i vår 2022 med:

Projekt

Att jobba vidare med vårt projekt ”Kreativa tillsammans” tillsammans med region Dalarna. Vi kommer att ha träffar varje onsdag i 8 veckor med olika tema. Slutresultat skall redovisas i maj-juni.

Kurser

Keramik:

Måndagar mellan 18.00 – 21.00 är det kvällskurs för vuxna, nybörjare

Onsdagar mellan 18,00-21,00 är det kvällskurs för vuxna, fortsättning

Torsdagar mellan 15.00 – 17.00 är det barnkurs

Oljemålning:

Söndagar är det oljemålningskurs för personer med funktionshinder, 6 deltagare.

Tisdagar kväll oljemålning för vuxna. Mellan 18,00-21,00

Varje torsdag det öppet för de som vill komma till verkstaden för att arbeta tillsammans . mellan 10.00 – 13.00. Anmälan innan

Medlemmarna kan själva boka upp sig för tid i mån av plats för eget arbete efter genomgången kurs, i mån av plats. Avgift efter fastställd taxa.

En helgkurs i screentryck och en Rakukurs kommer att förläggas i vår/sommar.

En helgkurs i glasfusing/ tiffany planeras i vår.

 Förberedelserna har tagit längre tid än beräknat.

Vi planerar just nu för utställning/vårmarknad/ öppet hus/ studieresor med alla medlemmar som vill delta.

Vi planerar under året att ha fler kurser i glasfusing och screentryck eftersom vi nu har de verktyg vi behöver.

Man kan också få en kurs upplagd för en grupp, ex. kompis eller arbetsgrupp. 5 sådana kurser har det varit under 2019

Kurser och andra aktiviteter kommer att genomföras under hela 2022 och föreningen kommer att vara öppen för alla. En kreativ verkstad kräver att man alltid är öppen för nya idéer och att man knyter nya kontakter.

En utmaning 2022 är att fortsätta kombinera/exprimentera olika tekniker, material med nya idéer. 

För att få möjlighet att expandera efter vårt utökade behov, försöker vi att få hjälp till detta genom olika bidrag. Vi har fått hjälp med hyran, 50 % av kommunen samt ett verksamhetsbidrag.

Medlemmarnas ideella arbete är ovärderligt, men räcker ej för att driva verksamheten.

Vi tackar alla medlemmar som på olika sätt bidrar till att verksamheten fortlöper. Kommunen, sponsorer.

 

 

 

 

Mora den …………………….

…………………………………………                                   ………………………………………………….

Anne-Charlotte Schuber                                         Marie-Louise Sander

Ordförande                                                                                      Sekreterare

 

 

 

Mora Art Center 2019-2020

Verksamhetsrapport för 2019    Verksamhetsplan för 2020

 

Verksamhetsrapport

Vi har nu 3 rum + ett glaseringsrum. Vi kan nu vara där och ha utöva olika  aktiviteter. Vi i föreningen har under året träffats på verkstaden eller via möten och/eller telefon och planerat verksamheten.

Vi har nu olika stengodsleror och porslin samt gjutlera. Färgmedier som vi behöver för dekoration. Ett trettiotal glasyrer. Råämnen för att göra egna glasyrer och engober, färgpigment och oxider. Vi har också ett stort antal gjutformar. Vi har under året också köpt in mer verktyg.

I föreningen finns det nu en keramikugn, två raku- ugnar, en glasugn, tre drejskivor, en hänkelpress, en högtryckstvätt , en glasyrspruta, en skärmaskin, en putsmaskin , lödkolv samt utsug.

I slutet av november gick keramikugnen sönder, men har nu åtgärdats genom nya säkringar och ny automatik vilket kunde betalas tack vare sponsorer och ett grymt ideellt arbete.

Till glasfusing har vi konstglas, dichloric glas,  millifiori,  glasstänger och glasfärger. Verktyg och såg finns också. Skärmaskin och putsmaskin till Tiffany och fusing. Vi har också material till tennlöding

Till screentyck använder vi uv-lampa, har ramar, färger till glas, keramik och textil.

Vi har 2019 en fungerande verkstad i Folkets hus Mora-Noret.

Hemsidan är klar www.Mora Art Center. Vi har också en sluten grupp med samma namn på facebook, för medlemmar. Marknadsför oss på olika sätt, genom tidningar, nätet och eget informationsblad.

Vi har ett bra samarbete med studieförbundet vuxenskolan som vi träffar kontinuerligt. Vi har även samarbete med andra lokala och externa grupper ex. Mora folkhögskola, FUB, Mora kommun, Norets folkets hus.

Vi vill också ha samarbete med andra kommuner som är intresserade av verksamheten. Vi har också haft träffar i lokalen med intresserade personer och studiebesök av bl.a,  folkhögskolan, gymnasieskolan och andra studieförbund .

 Vi har under året fått flera sponsorer vilka är ett otroligt stöd, Artursson consulting, TBR consulting, Marab, Studieförbundet vuxenskolan och Mora kommun. Det tackar vi för.

Ett flertal kurser har det varit under året.

 Vi har under året haft 2 söndagskurser för personer med utvecklingsstörning, ledare Maud Berg.

2 kvällskurser i oljemålning för vuxna har ägt rum, onsdagar..

Under året har vi också haft 10 kurser i keramik, vår/höst termin,

6 kurser  för vuxna och 4 kurser för barn under 15 år.

Totalt har det deltagit 51 personer under året.

 Rakubränningskurs av stengods har skett helgtid.

2 helgkurser i glasfusing har genomförts med 15 deltagare

3 helgkurser i keramik 2-5 personer/tillfälle.

Varje torsdag året om har vi öppet för medlemmar mellan 10.00 – 14.00. Ledare har varit på plats och dagen har varit besöken har varit mellan 2-8 medlemmar per gång.

Vi har haft stor efterfrågan på kurser .

Vi har haft utställningar, våren i folkets hus och hösten i Norets köpcentrum.

I somras ställde vi, under juli månad, ut torsdagar p gågatan.

I vår ”förening” har vi nu ca 100 medlemmar/deltagare, alla åldrar, från 6– 75 år. De flesta har tillkommit genom djungeltelegrafen.

Verksamheten ser väldigt bra ut med stort deltagande av både kursdeltagare och medlemmar.

 Mora den  200307

Anne-Charlotte Schuber                                      Marie-Louise Sander

Ordförande                                                               Sekreterare

Verksamhetsplan 2020

Vi har startat i vår 2020 med:

Att jobba vidare med att iordningställa i lokalen med mer hyllplats och utställningsyta , då den utökade verksamheten kräver mer plats.

VERKSAMHET

Keramik:

Måndag och torsdagar har vi barn och ungdomsgrupp 6-13 år, 7 deltagare i varje.

Tisdagar har vi två grupper för vuxna , dag och kväll, 7 deltagare /grupp

Onsdag en daggrupp för vuxna. 7 deltagare.

Oljemålning:

Söndagar är det oljemålningskurs för personer med funktionshinder, 6 deltagare.

Onsdagar kväll oljemålning för vuxna, sammanlagt 17 deltagare.

Varje torsdag det öppet för de som vill komma till verkstaden för att arbeta tillsammans . Främst avsett för kursdeltagare

Medlemmarna kan själva boka upp sig för tid i mån av plats för eget arbete efter genomgången kurs, i mån av plats. Avgift efter fastställd taxa.

En helgkurs i screentryck och en Rakukurs kommer att förläggas i vår/sommar.

En helgkurs i glasfusing/ tiffany planeras i vår.

 Förberedelserna har tagit längre tid än beräknat.

Vi planerar just nu för utställning/vårmarknad/ öppet hus/ studieresor med alla medlemmar som vill delta.

Vi planerar under året att ha fler kurser i glasfusing och screentryck eftersom vi nu har de verktyg vi behöver.

Man kan också få en kurs upplagd för en grupp, ex. kompis eller arbetsgrupp. 5 sådana kurser har det varit under 2019

Kurser och andra aktiviteter kommer att genomföras under hela 2020 och föreningen kommer att vara öppen för alla. En kreativ verkstad kräver att man alltid är öppen för nya idéer och att man knyter nya kontakter.

En utmaning 2020 är att fortsätta kombinera/exprimentera olika tekniker, material med nya idéer. 

För att få möjlighet att expandera efter vårt utökade behov, försöker vi att få hjälp till detta genom olika bidrag. Vi har fått hjälp med hyran, 50 % av kommunen samt ett verksamhetsbidrag.

Vi kommer att ansöka om medel hos arvsfonden.

Medlemmarnas ideella arbete är ovärderligt, men räcker ej för att driva verksamheten.

Vi tackar alla medlemmar som på olika sätt bidrar till att verksamheten fortlöper. Kommunen, sponsorer. Vi behöver också flera handledare.

 

 

 

 

Mora den …………………….

Anne-Charlotte Schuber                                      Marie-Louise Sander

Ordförande                                                               Sekreterare

 

 

 

 

 

Årsmöte 21 feb 2019

Protokoll från ordinarie årsstämma i Mora Art´s konstförening

 Datum: 2019-02-21

Plats: Mora Folkets Hus, Mora Arts lokal

         Hälsa välkommen

Stämman öppnades 18:00 av Anne-Charlotte Schuber.

         Godkännande av dagordningen

Dagordningen fastställdes av stämman.

         Utlysande av mötet

Stämman har blivit utlyst i behörig ordning.

         Val av årsmötets ordförande

Till ordförande för stämman valdes styrelsens ordförande Anne-Charlotte Schuber.

         Val av årsmötets sekreterare

Till sekreterare för stämman valdes Marie-Louise Sander.

          Val av justerare för årsmötet

Till justeringsman för stämman valdes Matilda Bastman.

         Årsmötets handlingar

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse och plan gås igenom och godkännes av årsmötet

Ekonomiberättelse

Ekonomiberättelsen gås igenom och godkännes av årsmötet.

Kassören har önskemål att alla skriver sitt namn vid inbetalning av medlemsavgift och även särskiljer de olika inbetalningarna åt när det gäller lera och medlemsavgiften.

Revisionsberättelse/Ansvarsfrihet

Årsmötet godkänner revisionsberättelsen och ger styrelsen ansvarsfrihet.

 

         Val

1. Val av föreningens ordförande på ett år

Till föreningens ordförande på 1 år omvaldes Anne-Charlotte Schuber.

2. Val av kassör

Nuvarande kassör är Maud Berg som sitter ytterligare 1 år.

3. Val av sekreterare

Nuvarande sekreterare är Marie-Louise Sander som sitter ytterligare 1 år  innan omval.

4. Revisor är Monika Fredriksson

Nuvarande revisor Monika Fredriksson fortsätter ytterligare ett år.

5. Val av valberedning

Kerstin Jacobsson och Sofia Guth valdes till valberedning för år 2019.

         Kassör och ordförande ska vara firmatecknare var för sig

                             Informerar om att att kassör och ordförande ska vara firmatecknare var för sig.

         Val av styrelseledamot och suppleant

                             Matilda Bastman valdes in till ordinarier ledamot i styrelsen. Kicka Andersson valdes      in som suppleant till styrelsen.

         Beslutande av avgifter

                       Medlemsavgift: Årsmötet beslutar att fortsätta med 200 kr per medlem och år.

                       Lokalhyran är för närvarande 2000kr/mån.

                       Grupper: Hyra för grupp ökar från 200 kr till 300 kr/dag/tillfälle/kurs/privat.

                       Vuxenstudieförbundets kurser 200kr/grupp/tillfälle.

                       Platshyra för medlemmar: 50kr/heldag, 25kr/halvdag.

                       Depositionsavgift för nyckel: 120kr/nyckelsats. Enbart styrelsemedlem har nyckel.

                       Material: styrelsen får av årsmötet uppgift att ta fram prissättning av lera, glas etc.

         Information om hemsidan

                             Förslag finns att fler i styrelsen får tillgång att gå in på hemsidan www.moraart.se           och ändra information och lägga in bilder.

                             Förslag finns om att direkt kunna länka till föreningens hemsida från kommunens                              föreningsregister.

         Öppen verkstad på torsdagar

                             Öppen verkstad har tid på torsdagar kl 11-15 när verksamheten tillåter.

         Kursinformation

                             Ordförande redogjorde för de kurser som finns just nu.

                             Önskemål finns om målarkurs dagtid. Inget beslut idag om önskemålet.

         Marknadsföring av föreningen, information på hemsidan, vårmarknad, utställningar

                             Medlemmar får gärna under året komma med förslag på olika sätt att marknadsföra      föreningen och komma med önskemål om utflykter/sammankomster som till                       exempel sommarfest, konstresor etc.

         Övriga frågor

                             Stämman beslutade att ändra stadgan för Mora Art Center § 5. Ny text lyder:

                             Aktivt medlemskap innebär att medlem  inbetalat medlemsavgiften.Endast                        styrelseledamot har då rätt att ha egen nyckel till  verkstaden. Medlem får ha gäst i             verkstaden under förutsättning att medlem övervakar och ansvarar för     vistelsen. 

          Ordförande tackar för visat intresse

 

Mötet avslutas och fika intages.

 

 

 

 

Sekreterare:

Marie-Louise Sander

...........................................

 

Ordförande:                                                                           Justerare:

Anne-Charlotte Schuber                                                   Matilda Bastman

 

...........................................                                             ...........................................                               

 

Kallelse till årsmöte med Mora Art 21/2 kl 18:00, Mora Norets Folkets Hus.
Alla medlemmar är välkomna!
Anmälan enligt bifogad fil!
MVH
Styrelsen

Dagordning årsmöte 21 februari 2019

Mora Art Center

Plats: Mora Norets Folkets Hus kl 18:00

         Ordförande hälsar välkommen

         Godkännande av dagordningen

         Utlysande av mötet

         Val av årsmötes ordförande

         Val av årsmötets sekreterare

         Val av justerare för årsmötet

         Val av valberedning

         Årsmötes handlingar:

         Verksamhetsberättelse

         Ekonomiberättelse

         Revisionsberättelse, ansvarsfrihet?

         Val

         Val av föreningens ordförande på ett år

         Val av kassör

         Sekreterare Marie-Louise Sander 1 år till

         Revisor är Monika Fredriksson

         Kassör och ordförande ska vara firmatecknare var för sig.

         Beslutande av avgifter.

 • Medlemsavgift

         Lokalhyra till folkets hus, 2000 kr/ mån.

         hyra för grupper: 200:-/ tillfälle

         Platshyra för medlemmar: 50:-/ hel dag, 25 kr/ halv dag.

         Depositionsavgift för nyckeln: 120:-/nyckel. Bara styrelsen har nycklar.

         Ny prissättning? Lera, Glas, Screentryck. Vad ingår? Medlemsavgift?

         Verksamhet

 

Dagordning årsmöte 15 mars 2018 – Mora Art

 1. Ordförande hälsar välkommen
 1. Godkännande av dagordningen
 2. Utlysande av mötet
 3. Val av årsmötes ordförande
 4. Val av årsmötets sekreterare
 5. Val av justerare för årsmötet
 6. Val av valberedning
 7. Årsmötes handlingar:
 8. Verksamhetsberättelse
 9. Ekonomiberättelse
 10. Revisionsberättelse, ansvarsfrihet?
 11. Val av föreningens ordförande på ett år
 12. Kassör har 1 år kvar
 13. Val av sekreterare
 14. Revisor är Monika Fredriksson
 15. Kassör och ordförande ska vara firmatecknare var för sig.
 16. Verksamhetsberättelse
 17. Beslutande av avgifter.
  medlemsavgiften 200 kr.
 18. Lokalhyra till Folkets hus, 2000 kr/ mån.
 19. hyra för grupper: 200:-/ tillfälle
 20. Platshyra för medlemmar: 50:-/ hel dag, 25 kr/ halv dag.
 21. Depositionsavgift för nyckeln: 120:-/nyckel. Bara styrelsen har nycklar.
 22. Ny prissättning? Lera, Glas, Screentryck. Vad ingår? Medlemsavgift?
 23.  Information om hemsidan. Ansvarig.
 24. Öppen verkstad på torsdagar. Tid?
 25. Kursinformation (pågående, önskemål)
 26. Marknadsföring av föreningen (information på hemsidan, vårmarknad, utställningar)
 27. Fika
 28. Ordförande tackar för visat intresse

 

 

Styrelsemöte

Hej

Den 14 dec kommer vi att ha styrelsemöte i folkets hus kl 18.00

Välkommen med ideer.

AC Schuber, ordförande

Arbetsmöte, styrelsen 14 jan 2016

Arbetsmöte för styrelsen Mora Art Center                                  160114

Närvarande: Lotta Nilsson, Karin Bogg, Maud Berg, Anne-Charlotte Schuber

Ekonomin: ordförande har haft diskussioner med Gösta Frost som framförde att hyran måste höjas, efter diskussion kom vi fram till ett pris av 2000 kronor per månad, med start 1 juni. Detta avtal innefattar även att Mora Art får större lokal, att vi får rusta upp ex. måla om, att flytta ut möbler och göra lokalen mer ändamålsenlig för vår verksamhet.

Kassören redogjorde för vår ekonomi som ligger på ca + 10000 men då ska hyran betalas och inköp göras.

Vi tog också ett beslut om att söka bidrag. Verksamhetsbidrag från Mora kommun samt lokalbidrag. Så även från Älvdalen och Orsa.  Bidrag från Allmänna arvsfonden och kolla med Leader om EU bidrag.

Vi behöver: Högtryckstvätt, Nya lysrör, fixa elkontakter, nya smålampor, avloppsrör till handfatet, stadigare bord, m.m. Finns mycket att göra.

Storstädning kommer att ske 21 januari då vi hoppas på att flera kommer och hjälper till.

Ideér om utformning av verkstaden vill vi gärna ha in från medlemmar, placering av material, hyllornas placering, förvaring av lera m.m.

Vi kommer att fortsätta samarbeta med vuxenskolan om kurser m.m.

Verksamhetsplanering:

21 januari                     Städning och planering, 10.00 – 15.00

8 mars                          Start för keramikkurser, dag och kväll

9 mars                          Start för oljemålning, kväll

10 mars                        Start för keramikkurs, kväll

11 mars                        start för barnkurs i keramik

4 juni                           Workshop keramik screentryck glasfusing.

Inbjudan kommer till helgkurs i glasfusing och screentryck.

14-15 maj                    Majstångsbacken, oljemålning, keramik och glas.

Ev studieresa                Medlemmar Kom med förslag

Vårfest                        Kom med förslag.

 

Årsmöte 14 mars 2016

Minne från sommaren 2015

 

 

VÄLKOMNA TILL MORA ART CENTER´S

 

ÅRSMÖTE 2016 

NÄR?                                 Måndagen den 14 mars 

VILKEN TID?                       KLOCKAN 19.00. 

VAR?                                 Folkets hus Lasarettsvägen, Mora Noret 

 

DAGORDNING: 

 1. ORDFÖRANDE ÖPPNAR MÖTET 
 1. VAL AV ORDFÖRANDE TILL ÅRSMÖTET 
 1. VAL AV SEKRETERARE FÖR ÅRSMÖTET 
 1. VAL AV JUSTERINGSMAN FÖR ÅRSMÖTET 
 1. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 1. REVISIONSBERÄTTELSE 
 1. EV. NYVAL 
 1. VERKSAMHETSINFORMATION 2016 
 1. ÖVRIGA FRÅGOR 

 

Vi bjuder på kaffe och smörgåstårta. 

Var snälla och meddela till Lotte 070-3850505 eller Maud 070-6306897 om ni kommer senast torsdagen den 10 mars

 Varmt välkomna alla medlemmar och intresserade. 

Styrelsen för MoraArt i Mora

 

 

Årsmöte 2017

 

Protokoll från ordinarie årsstämma i Mora Arts konstförening

Datum: 2017-03-10

Plats: Mora Folkets Hus, Mora Art´s lokal

1. Stämman öppnades 18:00

2. Dagordningen fastställdes av stämman.

3. Stämman har blivit utlyst i behörig ordning.

4. Till ordförande för stämman valdes styrelsens ordförande Anne-Charlotte Schuber.

5. Till sekreterare för stämman valdes Marie-Louise Sander.

6. Till justeringsman för stämman valdes Agneta Ersson.

7. Närvarande inför årsstämman var god se bilaga nr 1.

8. Årsmötets handlingar:

1. Till föreningens ordförande på 1 år valdes Anne-Charlotte Schuber.

2. Kassör: Nuvarande kassör Maud Berg sitter ytterligare ett år före omval.

3. Till föreningens sekreterare på 2 år valdes Marie-Louise Sander.

4. Till 2 st ledamöter i föreningen valdes Agneta Ersson och Karolin Boström Alm.

5. Till föreningens revisor valdes Monika Fredriksson.

6. Kassör och ordförande ska vara firmatecknare var för sig.

7. Hedersledamot: Gudrun Lund Karlsson.

9. Ekonomirapporten föredrogs av Maud Berg.

- Medlemsavgiften är 200 kr per person och 300 kr/familj.

- Lokalhyra för föreningen till Folkets Hus är 2000 kr/mån för 2017.

- Hyra för grupper av keramiklokal är förnärvarande 200 kr/tillfälle (hela lokalen). Från och med 2017-08-01 kommer avgiften bli 300 kr/tillfälle.

- Platshyra för medlemmar: 50 kr/heldag, 25 kr/halv dag.

- Depositionsavgift för nyckel: 120 kr/nyckel. Bara styrelsemedlemmar kommer att ha nycklar. Fler nycklar kommer att tryckas upp.- På bankgirot, vid inbetalning av medlemsavgift, skrives av inbetalaren ett "M" så att kassören kan skilja på olika avgifter.

- Då mycket färg går åt så har stämman beslutat att i kurser ingår färg (ett bassortiment) i avgiften men vid egen tid i keramikverkstan utanför kursverksamhet får var och en köpa färg. Sambeställningar kan göras.

- Föreningen kommer att undersöka om det går att få bankgiro på swish.

- Glas: är ett material som är mycket dyrt att köpa in. Anne-Charlotte Schuber och Karin Bogg ser över kostnaderna av det som hittills har gått åt och gör en förteckning.

- Screentryck: Maud Berg gör en kostnadsförteckning.

- Gips: Hur mycket kostnaderna för användandet av gips kommer att undersökas.

10. Hemsidan: Karin Bogg har ansvar för föreningens hemsida på nätet som kommer att uppdateras inom 2 veckor. Den ska vara informativ om föreningen men man kan även lägga in bilder på alster man har gjort för att enbart visa eller ha till försäljning. Skicka dessa bilder till Karin så lägger hon in det på hemsidan.

Skicka till: karin.bogg@gmail.com tele: 0730-49 98 55

Stämman diskuterar även om en blogg ska finnas men anser att det förnärvarande räcker med facebook och hemsidan.

11. Öppen verkstad: Torsdagar kl 10:00 - 15:00 har keramikverkstan öppet hus för alla medlemmar gratis. Önskar man hyra lokalen på torsdagar för en grupp blir det efter 17:00.

12. Kursinformation: Går igenom pågående kurser.

13. Marknadsföring av föreningen: Marie-Louise Sander ska skriva en liten artikel om Mora Art till Mora tidningen som marknadsföring.

Vårmarknad: En medlemsutställning kommer att bli i Folkets Hus i vår. 21 maj förberedelse och uppställning av alster. 22 - 23 maj utställning. Keramik kommer att visas i verkstan och målningar på övervåningen. Mer exakta tider kommer senare.

14. Övriga frågor: Önskemål om egen ingång vid altandörren finns. Möjligheten undersöks.

15. Mötet avslutas med fika.